65. จำนวนระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง”

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดำเนินงาน ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 2,666 แห่ง และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน 25 แห่ง เมื่อพิจารณาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เปิดดำเนินการ พบว่า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ การฝังกลบแบบกึ่งใช้อากาศ เตาเผาผลิตพลังงาน เตาเผาที่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ การหมักทำปุ๋ย และการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived Fuel: RDF) มีทั้งสิ้น 409 แห่ง ทั้งนี้ ระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างถูกต้องมีจำนวนลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีจำนวน 595 แห่ง และสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเทกอง การเผากลางแจ้ง และเตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ มีทั้งสิ้น 2,257 แห่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

จำนวนระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างถูกต้องที่เปิดดำเนินการใน พ.ศ. 2560-2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล